TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Železničný a diaľničný systém

Tensar Wall

Oporný systém Geomur je betónový výrobok, ideálny na spevnenie cestných komunikácií, mostov, tunelov, či svahov.

Plné betónové tvarovky oporného systému GEOMUR - TW1 typ TW1 Z a TW1 S sa používajú spolu s tuhými monolitickými jednoosovými HDPE geomrežami Tensar typ RE a UX a umelohmotnými PE priebežnými konektormi, spájajúcimi geomrežu s tvarovkami na zhotovenie vystužených oporných múrov.

Betónové prvky oporného systému GEOMUR-TW1

  • plná tvarovka Tensar® základová – TW1 Z
  • plná tvarovka Tensar® Standard – TW1

S Oporný systém GEOMUR-TW1 sa skladá z týchto častí:

  • betónového základu pod stenou z tvaroviek Tensar®- TW1, ktorý slúži na prenesenie zaťaženia od tvaroviek do podložia
  • drenážnej vrstvy so šírkou min. 300 mm z nesúdržného hrubozrnného materiálu za rubom tvaroviek Tensar®-TW1
  • plných betónových tvaroviek Tensar®-TW1 na povrchu oporného systému v sklone 86°
  • tuhých monolitických jednoosových HDPE geomreží Tensar® typ RE alebo UX predstavujúcich geosyntetickú výstuž, ktoré spolu s horninou zásypu tvoria blok vystuženej zeminy
  • originálneho umelohmotného PE priebežného konektora, pomocou ktorého sa spájajú geomreže s betónovými tvarovkami Tensar®-TW1

Technické informácie

TW1 S - Standard tvarovka

TW1 Z - Základová tvarovka

dĺžka L: 400 mm

šírka B: 210 mm

výška V: 150 mm

rozmer rastra: 400 mm

hmotnosť: 27 kg

spotreba tvaroviek: 16,6 ks/m2

povrch tvarovky: drsný, hrany ostré

dĺžka L: 400 mm

šírka B: 210 mm

výška V: 150 mm

rozmer rastra: 400 mm

hmotnosť: 26,5 kg

spotreba tvaroviek: 16,6 ks/m2

povrch tvarovky: drsný, hrany ostré

Zabudovanie výrobku

Prvá vrstva základových tvaroviek Tensar®-TW1 Z bez ozubu sa ukladá na betónový základ do cementovej malty, pričom každá tvarovka musí byť vodorovná v pozdĺžnom aj v priečnom smere.

S tvarovkami sa manipuluje ručne alebo pomocou samosvorných kliešti. Za prvý rad tvaroviek sa v spodnej časti v prípade potreby uložia drenážne rúrky. V prípade málo únosného podložia sa pod blok vystuženej zeminy alebo pásový základ zhotoví Geodoska®.

Konce pásov geomreží Tensar® sa položia na tvarovky, pričom priečne rebrá geomreže sa navlečú na umelohmotný konektor a ten sa vloží do drážky tvarovky.

Položí sa ďalšia vrstva tvaroviek Tensar®-TW1 S s ozubom a drážkou. Tvarovky sa ukladajú nasucho. Geomreža sa vystrie, aby bola vodorovná, za posledné priečne rebro geomreže sa zachytí napínací prípravok a geomreža sa napne. Napnutie geomreže sa nesmie znížiť pri rozprestieraní a zhutňovaní zeminy.

Posledný rad tvaroviek sa lepí mrazuvzdorným lepidlom. Na posledný rad tvaroviek sa prilepia krycie platne, alebo sa položí betónová rímsa s možnosťou ukotvenia zábradlia, zvodidla alebo protihlukovej steny.

Pre bezpečnosť pracovníkov a dodržanie sklonu oporného systému sa odporúča postaviť na líci konštrukcie lešenie.

Na stiahnutieOporný systém Tensar Wall - Geomur
Typový list na stiahntie
Oporný systém Tensar Wall - Geomur
Vyhlásenie zhody

Realizácie

Tensar Wall

Ďalšie produkty:

Nástupištné hrany
Nástupištné hrany
Rampové prefabrikáty
Rampové prefabrikáty
Káblové žľaby
Káblové žľaby
Faseton
Faseton
Junior
Junior
Krainer
Krainer
Tensar Wall
Tensar Wall
Priekopové tvárnice
Priekopové tvárnice