TERMO PLUS s.r.o.
 • Facebook
 • slovak
 • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Svahové oporné tvárnice

Uloženie tvárnic

Zakladanie

Výkop sa zhotoví o min. 30 cm širší ako je šírka opornej steny (závisí od typu vegetačnej tvárnice), prípadne sa zhotoví podľa plánu. V závislosti od statických podmienok sú možné dva druhy založenia:

 • betónové úložné dosky 40 x 20 x 4 cm ( Miniflor 49 x 24,5 x 5 cm) uložené na zhutnené štrkopieskové lôžko v osovej vzdialenosti (závisí od typu tvárnice). Vegetačné tvárnice Duoflor 26 cm, Softi 28 cm, Miniflor 45 cm, Miniflor - light 35 cm.
 • pásy zo suchého betónu šírka x hrúbka, vegetačné tvárnice Duoflor, Softi a Miniflor -light 60 x 10-15 cm, Miniflor 70 x 10-15 cm. (v prípade málo únosného alebo nesúrodého podložia vložte do betónového pásu výstuž), na čelnej strane zrealizovať nárazový ozub šírky 10 cm a výšky 8 cm.
 • betónové základy z prostého (resp. vystuženého) betónu min. B15 ( vegetačné tvárnice Varioflor - nutné použiť vždy pri stenách s výškou nad 1,0 m alebo pri málo únosných zeminách).

Všetky druhy základov musia byť zhotovené v oboch smeroch vodorovne! Stabilita svahu sa posudzuje podľa miestnych pôdomechanických pomerov. Limitné výšky svahov uvedené u jednotlivých produktov sú len orientačné. Pri miernejších sklonoch stien blížiacich sa uhlu vnútorného trenia zeminy alebo vo vhodných súdržných zeminách sa môžu zhotoviť oporné steny väčších výšok.

Aby sa zabránilo vodorovnému posunu steny, musí byť prvý rad tvárnic (resp. päta steny na výšku 0,15 x výška steny) zasypaný (zabetónovaný ) v celej ploche.

Ukladanie tvárnic

Kladenie vegetačných tvárnic sa vykonáva ručne nasucho. Pri vegetačných tvárniciach Varioflor sa môže použiť aj kladenie do cementového lôžka, maltou sa tiež vyrovnávajú drobné nerovnosti úložných plôch. Okrem bežného náradia potrebujete dlhú latu na úpravu smeru a rovinnosti uloženia tvárnic, sklonomer a vibračnú platňu, príp. dusadlo. Pri ukladaní vegetačných tvárnic dodržujte nasledovnú svetlú vzdialenosť medzi tvárnicami:

 • Miniflor 35 cm
 • Miniflor-light 31 cm
 • Softi 24 cm
 • Softi max 29 cm
 • Duoflor 22 cm pre otvorenú stenu, pri zavretej stene sú tvárnice kladené na doraz

Miniflor : aby mohlo byť využité patentové trojbodové uloženie tvárnic, je nutné, aby boli všetky tvárnice v jednom rade natočené rovnako (výčnelok tvárnic na jednej strane) a v ďalšom rade otočené o 180°. Sklon steny je možné voliť od 62°do 74°. Fixačné body zachytávajú spodné strany nasledujúcich tvárnic (viď ďalej). Ukončenie steny jemožné odstupňovaním ( v každom rade sa odoberá posledná tvárnica).

Miniflor- light: všetky tvárnice v aždom rade musia byť natočené rovnako (oblúkom tvárnice do vzdušnej strany steny). Fixačným bodom pre sklon steny 72°je dištančný výstupok na vrchnej ploche tvárnice. Pri tomto sklone sa vytvára odstup smerom dozadu cca 4 cm pre aždú vrstvu tvárnic. Menší sklon steny je možné dosiahnuť posunutím tvárnic smerom vzad. Tu je však potrebné zvláštnu pozornosť venovať dostatočnému zhutneniu zadnej výplne. Ukončenie steny je možné odstupňovaním (v každom rade sa odoberá posledná tvárnica).

 

Softi: všetky tvárnice musia byť natočené oblúkom tvárnice do vzdušnej strany steny. Fixačným bodom pre sklon steny 70°je dištančný výstupok na vrchnej ploche tvárnice. Pri tomto sklone sva vytvára odstup smerom dozadu cca 5 cm pre každú vrstvu tvárnic. Menší sklon steny je moné dosiahnuť posunutím tvárnic vzad ( min. sklon je však 25°). Tu je však potrebné maximálnu pozornosť venovať dostatočnému zhutneniu zadnej výplne. Ukončenie steny je možné buď odstupňovaním alebo použitím zrezanej tvárnice normál ( voľné zvislé ukončenie).

Duoflor: tvárnice môžu byť na vzdušnú stranu natočené buď rovnou, alebo zaoblenou pohľadovou plochou, prípadne je možné aj striedavé uloženie. Najčastejší sklon 70°sa docieli ukladaním tvárnic podľa rysiek na hornej ploche tvárnic nižšieho radu. Pri tomto sklone sa vytvára odstup smerom dozadu cca 5 cm pre aždú vrstvu tvárnic. Menší sklon steny dosiahneme posunutím tvárnic smerom vzad (min.sklon je však 50°. Tu je však potrebné dostatočne zhutniť zadnú výplň. Ukončenie steny je možné buď odstupňovaním (odoberaním poslednej tvárnice) alebo použitím zrezanej tvárnice normál (voľné zvislé ukončenie).

Ďalší rad tvárnic ukladajte na medzeru predchádzajúceho radu. Sklon steny je určený dištančným výstupkom, prípadne posunutím tvárnice smerom dozadu. Dodržujte sklon a výšku steny podľa projektu!

Zadná výplň a zhutnenie

Po uložení max. 3 radov je potrebné začať so zasýpaním zadného priestoru steny. Zásypový materiál nanášajte postupne po vrstvách max. 30 cm a každú vrstvu zhutnite. Výplňový materiál sa v dutinách zhutňuje ručne, v zadnom priestore steny pomocou vibračného zariadenia.

Obvykle sa na zásypový materiál použije pôvodný odkop. Materiál musí byť nesúdržný a vodopriepustný. Odvodnenie zadnej výplne je cez otvorenú plochu steny. Pri predpoklade veľkého množstva dažďovej vody zabudujte v spodnej časti zadnej výplne drenáž. Pre betónové vegetačné tvárnice Varioflor a Duoflor sa musí stabilita v prípade kolmej steny zaistiť vyplnením štrkom frakcie 16-32 mm!

Konečná úprava

Na záver sa vysadia rastliny. K osadeniu sú vhodné priľnavé alebo plazivé rystliny ako napr. jalovec, kleč, kosodrevina, brečtany a taktiež s jahodníkom budete mať dobrú skúsenosť. Ich voľba je závislá od miesta použitia. Po vysadení počítajte s dostatočným zavlažovaním.

Poznámka: Podrobnejšie informácie nájdete v produktových typových listoch na stiahnutie . Konkrétne riešenia budovania svahových systémov konzultujte s pracovníkmi predaja a technickej kancelárie. Postup na uloženie svahových tvárnic Varioflor žiadajte u pracovníkov predaja.

Ďalšie produkty:

Premac - ELKO
Premac - ELKO
Oblé okraje flair
Oblé okraje flair
Miniflor
Miniflor
Miniflor light
Miniflor light
Softi
Softi
Softi Max
Softi Max
Duoflor
Duoflor
Varioflor
Varioflor
Uloženie tvárnic
Uloženie tvárnic