TERMO PLUS s.r.o.
 • Facebook
 • slovak
 • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Zákaznícka podpora

Manuál - Uloženie dlažby

Ako uložiť dlažbu

Dôležitou súčasťou životnosti každej betónovej dlažby je správne pripravená podkladová vrstva a správne vykonaná pokládka dlažby vôbec. Pokládka dlažby sa odporúča robiť až na záver po dokončení všetkých prác a činností na dome, či v jeho okolí, aby sa predišlo k znehodnoteniu dlažby zafarbením či poškodením povrchu.

Pokládka zámkovej dlažby - rady na úvod:

Ukladanie betónovej dlažby sa nezaobíde bez dodržania základného postupu. Pokládka môže byť ručná alebo mechanická. Kombinácia oboch je neodmysliteľná a prebieha súčasne zároveň. Mechanická sa z pravidla používa na veľké rovné plochy, kde je možnosť uložiť 300 - 800 m2 zámkovej dlažby denne, čo predstavuje až 45 ton. Ručné uloženie zámkovej dlažby si vyžadujú hlavne záhyby a okraje.

Zámková dlažba postup:

Zhotovenia vrchnej nosnej vrstvy

Pokladanie zámkovej dlažby začíname s vytvorením vrchnej nosnej vrstvy. Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň (tvorí spodnú nosnú vrstvu) s pozdĺžnym sklonom min. 0,5% a priečnym sklonom min. 2-3% zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrkodrvy (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka je podľa miestnych podmienok a predpokladaného zaťaženia. Potom zhotovte jemnú pláň zo štrkodrvy (zrnitosť 0/16 mm), ktorá musí byť dôkladne zhutnená, aby sa zabránilo neskoršiemu sadaniu povrchu. Jej výškový rozdiel je max. 1cm.

Kladenie dlažby do dlažbového lôžka

Na vyrovnanú a zhutnenú plochu naneste drvené alebo ťažené kamenivo (zrnitosť 4/8 mm) rovnomerne v hrúbke 3 až 5 cm. Ako pomôcku odporúčame použiť rúrky priemeru 3 až 5 cm, medzi ktoré nasypte a latou vyrovnajte kamenivo. Pripravené lôžko nezhutňujte a nestúpajte po ňom. Pripravte si len toľko lôžka, koľko v ten deň položíte dlažby.

Uloženie dlažby

Pokládka zámkovej dlažby sa spravidla začína v rohu s pravým uhlom, ak je to možné v najnižšom bode dláždenej plochy. Pri ukladaní vždy postupujte od okraja ďalej. Pomocou laty alebo šnúry kontrolujte rovnomernosť uloženia, je potrebné dodržať pozdĺžny a priečny sklon dlažby! Dlažbu ukladajte asi o 1 cm vyššie ako je požadovaná výška plochy (lôžko sa pri vibrovaní zníži o 1 cm). Pri kombinovaní dlažieb rôznych farieb a pri dlažbe s náročnejším vzorom odporúčame postupovať podľa presného plánu. Pri ukladaní dlažby pracujte vždy s viacerými paletami súčasne. Neukladajte viditeľne poškodené tvarovky. Položená plocha je ihneď pochôdzna.

Špárovanie dlažby

Položenú dlažbu zasypte špárovacím materiálom. Doporučujeme drvené kamenivo zrnitosť 1/3 mm alebo 0/4 mm. Používajte kamenivo s nízkym obsahom jemných a prachových častíc. Pre zamedzenie tvorby výkvetov nepoužívajte kamenivo s vysokým obsahom vápenca.

Vibrovanie dlažby

Celú plochu pozametajte tak, aby špárovací materiál vypĺňal špáry. Plochu zvibrujte vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibrujte zásadne len suchú dlažbu so suchým špárovacím materiálom. Používajte vibračnú platňu s gumovou podložkou.

Konečná úprava dlažby

Ukladanie betónovej dlažby čaká konečná úprava. Po zvibrovaní celú plochu znova zasypte špárovacím materiálom a plochu môžete ihneď používať. Ak je to možné, špárovací materiál ponechajte na ploche 2 až 3 týždne a nakoniec ho ešte raz povmetajte do špár.

Orientačné príklady zloženia vrstiev

 • Chodník (výhradne pre peších): dlažba hr. 6 alebo 7 cm, dlažbové lôžko hr. 3 cm, udusaná štrkodrva hr. 15 cm, rastlý terén.
 • Chodník (občas pojazdný osobnou dopravou): dlažba hr. 6 alebo 7 cm, dlažbové lôžko hr. 3 cm, štrkodrva hr. 25 cm (100 MPa), štrkopiesok hr. 15 cm (80 MPa), rastlý terén (45 MPa).
 • Parkoviská pre osobné vozidlá (občas pojazdné nákladnou dopravou): dlažba hr. 6,7 alebo 8 cm, dlažbové lôžko hr. 3 cm, štrkodrva hr. 23 cm (150 MPa), štrkopiesok hr. 20 cm (100 MPa), rastlý terén (45 MPa).
 • Dláždené vozovky: dlažba hr. 8 alebo 10 cm, dlažbové lôžko hr. 3 cm, štrkodrva hr. 30 cm (180 MPa), štrkopiesok hr. 25 cm (120 MPa), rastlý terén (45 MPa). Poznámka:
 • návod sa nevzťahuje pre ekologické dlažby
 • materiály sú návrhnuté v súlade s STN 73 6126 a STN 72 1512
 • hrúbku nosnej vrstvy je nutné určiť výpočtom podľa únosnosti pôdy v danej lokalite
 • hodnoty v zátvorkách udávajú veľkosť modulu pretvárnosti materiálu danej vrstvy v MPa
 • konkrétne riešenia podloží konzultujte s pracovníkmi predaja a technickej kancelárie
 • podrobnejšie informácie nájdete v produktových typových listoch

Dlažba na schody

Riešenie, ako uložiť dlažbu a vytvoriť terénne schody. Pokládka zámkovej dlažby v kombinácii s minipalisádami a parkovými obrubníkmi.

Dlažba na schody GRANUM

Podstupnica vznikne osadením tvárnice GRANUM 16/24 nastojato do betónu, čím vznikne schod vysoký cca 16 cm. Nástupnica sa vyskladá podľa potreby.

Druhou alternatívou je pokladanie zámkovej dlažby Granum 16/24 na kant. Vznikne tým zaujímavý efekt vytvorený dištančnými výstupkami.

Dlažba na schody ROMANTIKO a minipalisády

Podstupnica sa realizuje osadením minipalisád do betónu, nástupnica sa vytvorí z tvaroviek Romantiko normál a polovička. Výhodou tohto typu je, že minipalisády aj Romantiko normál majú pri pohľade zhora rovnaký tvar.

Dlažba na schody SEKA a cestné obrubníky

Schody do domu vzniknú kombináciou Cestného obrubníka a tvaroviek SEKA jeden a pol. Okrajové tvarovky sa musia zrezať.

Na ukončenie bokov schodov použite minipalisády, palisády, prípadne tvárnice dlažby Maclit. Atraktívne riešenie schodov odporúčame použiť schodiskové platne a stupne.

Projektantom sú k dispozícii všetky šrafúry pre program Autocad v časti Podpora.

Ďalšie produkty:

Manuál - Uloženie dlažby
Manuál - Uloženie dlažby
Technicko - poradenský servis
Technicko - poradenský servis
Prezeranie a tlač projektov AutoCad
Prezeranie a tlač projektov AutoCad
Grafická podpora pre projektantov
Grafická podpora pre projektantov
Katalógy a prospekty PREMAC
Katalógy a prospekty PREMAC
Certifikáty
Certifikáty