TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Prvky hrubej stavby

PREMACO EN

Stropné systémy PREMACO®EN je možné použiť pre všetky druhy stavieb v občianskej, priemyselnej aj bytovej výstavbe bez použitia mechanizmov.

Vyskladaním uvedených prvkov a dobetónovaním vzniknutých rebier sa dosiahne dodatočne spriahnutie prvkov do monolitickej železobetónovej trámovej konštrukcie.

Stropný systém PREMACO®EN

je spriahnutý stropný systém, ktorý pozostáva z trámov a vložiek:

stropné tvárnice ST20, ST25, UH19

tvárnice s jednou (UH19) resp. štyrmi (ST20, ST25) priebežnými dutinami vyrobené z obyčajného betónu

debniace platne DP70

bezdutinové vložky vyrobené z obyčajného betónu

stropné trámy EN

tyčové nosné prvky malého prierezu, ktorého spodný pás je vyrobený zo železového betónu C25/30 s vloženým priehradovým nosníkom

Výhody stropného systému

  • nízka spotreba betónu
  • možnosť previazania s monolitickým betónom
  • dobrá priľnavosť omietky
  • vysoká únosnosť stropu, malá vlastná hmotnosť
  • jednoduchá montáž bez použitia mechanizmov
  • rýchlosť a presnosť kladenia
  • rovný podhľad a plochy bez potreby debnenia

Technické informácie

Stropná tvárnica ST20

Stropná tvárnica UH19

osová vzdialenosť nosníkov: 70 cm
výška tvárnice: 20 cm
šírka tvárnice: 25 cm
spotreba tvárnic: 5,71 ks/m2
osová vzdialenosť nosníkov: 38 cm
výška tvárnice: 19 cm
šírka tvárnice: 25 cm
spotreba tvárnic: 10,53 ks/m2

Stropná tvárnica ST25

Stropný nosník PREMACO EN

osová vzdialenosť nosníkov: 70 cm
výška tvárnice: 25 cm
šírka tvárnice: 25 cm
spotreba tvárnic: 5,71 ks/m2
dĺžka nosníkov: od 1,0 m do 8,4 m po 20 cm
spotreba nosníkov: 1,43 m/m2

Debniaca platňa DP70


osová vzdialenosť nosníkov: 70 cm
výška tvárnice: 9 cm
šírka tvárnice: 25 cm
spotreba tvárnic: 5,71 ks/m2
   

Zhotovenie stropu

Vykladanie a skladovanie stropných trámov a vložiek

Stropné trámy a vložky možno z dopravného prostriedku vykladať ručne alebo pomocou žeriavu. Nesmú sa však zhadzovať, vysýpať alebo s nimi manipulovať takým spôsobom, ktorý by mohol viesť k ich poškodeniu. Pri tom je nutné vykonať kontrolu množstva, typu a dĺžky trámov a vložiek. Prípadné nezrovnalosti treba vyznačiť na dodacom liste, potvrdiť u vodiča a reklamovať u výrobcu.

Stropné trámy sa skladujú usporiadané podľa dĺžky. Pri nerovnom podklade treba každých 1,5 m podložiť fošne alebo hranoly. Pri väčšom množstve sa môžu trámy ukladať vo viacerých vrstvách. Medzi jednotlivé vrstvy je potrebné kolmo podložiť hranoly alebo laty (pozri obrázok).

Ak nie sú stropné vložky paletované, po roztriedení sa môžu uložiť na rovný podklad do max. 6 vrstiev.

Postup ukladania stropného systému

Montážne podopretie sa rozmiestňuje podľa výkresu skladby a je nutné ho postaviť pred ukladaním nosníkov. Počet podpier nesmie byť menší ako hodnoty uvedené v tabuľke T.2 Min. uloženie, nadvýšenie a počet mont. podpier stropných trámov.

Konštrukciu podopretia je treba dostatočne zabezpečiť proti bočným výkyvom a proti zaboreniu do podkladu. Pri viacpodlažných budovách sa musia zohľadniť možné zaťažovacie účinky na nižšie stropy. Navrhovanie profilov a stuženia podpernej konštrukcie (pozdĺžny trámec, stojka, pätka, výstuhy) prináleží stavbyvedúcemu.

Stropné trámy sa rozmiestňujú podľa výkresu skladby, pričom treba dbať na začiatok, smer ukladania a osové vzdialenosti trámov. Úložná plocha musí byť vodorovná, aby na ňu betónový pás trámu dosadal celou svojou plochou.

Úložná dĺžka je predpísaná vo výkrese skladby, minimálne však musí dosahovať hodnoty z tabuľky T.2 Min. uloženie, nadvýšenie a počet mont. podpier stropných trámov. Silne poškodené trámy sa nesmú použiť.

Ako prvé sa ukladajú koncové stropné tvárnice, ktoré majú plné čelá zabraňujúce zatečeniu betónu. Pri ich ukladaní sa tiež skontroluje osová vzdialenosť trámov. Ďalej sa rozmiestňujú stropné tvárnice kolmo na rozpätie trámov.

Prídavná, horná koncová, vencová, ihlová výstuž a výstuž dosky nadbetonávky sa musí rozmiestniť podľa výkresu výstuže a musí vyhovovať príslušným normám.

Po postavení montážneho podopretia, uložení stropných trámov a vložiek je strop pochôdzny. Pohybovať po strope sa môže len na vopred položených fošnách s fúrikom naloženým max. 75 l betónu. Po debniacich platniach DP70 sa nesmie chodiť ani jazdiť! Na strope v montážnom stave sa nesmie skladovať stavebný materiál.

Stropný systém a jeho betónovanie

Podpernú konštrukciu treba pred betonážou dôkladne prekontrolovať, stojky dotiahnuť príp. podklinovať, aby sa dosiahlo predpísané nydvýšenie (vzopätie v strede trámu). Ďalej sa podľa výkresu skladby musí prekontrolovať uloženie stropných dielov a podľa výkresu výstuže uloženie výstuže.

Pred betonážou treba starostlivo odstrániť nečistoty a navhlčiť stropné diely. Nesmie sa betónovať na zľadovatený a zasnežený strop. Sneh a ľad sa neodstraňuje soľou ale teplou vodou. Pri teplotách pod 5 °C sa musia dodržiavať príslušné normové predpisy na ochranu betónu.

Betón musí mať požadovanú kvalitu (min. C20/25), musí byť plastický, nie riedky. Pri stropoch s kombinovanou nadbetonávkou (20+0 a 25+0) je dovolená max. veľkosť zŕn 8 mm. Kombinovaná nadbetonávka sa vytvorí zabetónovaním horných ozubov tvaroviek. Pri stropoch so spojitou nadbetonávkou (20+4 a 25+5) je dovolená max. veľkosť zŕn 16 mm.

Ak sa betónuje so žeriavom, bádiu s betónom treba otvoriť až tesne nad stropom. Betón dopravovaný pumpou sa nesmie vypúšťať z výšky ale z položenej hadice a hneď rozhŕňať, aby sa nenakopil. Zhutnenie sa robí pomocou vibrátora alebo prepichovaním. Celý strop sa betónuje v jednom pracovnom slede.

Ak sú nutné prerušenia, pracovné škáry musia byť stanovené stavbyvedúcim. Povrch betónu sa stiahne do roviny tak, aby bola dodržaná predpísaná hrúbka stropu.

Dodatočné úpravy pre stropný systém

Počas prvého týždňa tvrdnutia je potrebné betón ošetrovať vlhčením. Pred dažďom, vetrom, slnečným žiarením a mrazom treba čerstvý betón chrániť PVC fóliou alebo celtovinou.

Podperná konštrukcia sa smie odstrániť najskôr po 3 týždňoch. Pri teplotách nižších ako 5°C sa musí táto doba predĺžiť v súlade s príslušnými normami.

Upozornenia

Za správnu a odbornú realizáciu betónového stropu PREMACO®EN zodpovedá stavbyvedúci a to aj v prípade, ak pracovník výrobcu poskytne na stavbe, prípadne telefonicky ďalšie vysvetlenia k výkresom skladby, výstuže, skiciam a pod.

Únosnosť stropu je zaručená len pre zaťaženie uvedené vo výkrese skladby.

Zaťaženie od priečok, konštrukcie strechy, schodiska a pod. môže byť na strop vnesené len vtedy, ak bolo pri návrhu stropu staticky zohľadnené.

Pri realizácii je nutné dodržať všetky príslušné technické, právne a bezpečnostné predpisy.

Na stiahnutie

Typové listy:

name  TL1 - Stropný systém Premaco EN
name  TL2 - Stropný systém Premaco EN
name  TL - Zhotovenie stropu Premaco EN

Technická príručka:

name  TP Premaco EN

Detaily:

name  Sortiment vložiek a trámov
name  Ukladanie stropov na nosných obvodových múrov
name  Uloženie na prievlak, na vložený prievlak
name  Priečna výstuž
name  Výmena (komínová)
name  Napichnuté trámy
name  Uloženie trámov do káps

Realizácie

PREMACO ENPREMACO ENPREMACO ENPREMACO ENPREMACO EN
PREMACO ENPREMACO ENPREMACO ENPREMACO ENPREMACO EN
PREMACO EN

Ďalšie produkty:

Murovací materiál
Murovací materiál
PREDOS EN
PREDOS EN
PREMACO EN
PREMACO EN
Stropné nosníky
Stropné nosníky