TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Prvky hrubej stavby

PREDOS EN

PREDOS EN
Dutinové spr. dosky
PREMADOS EN

Železobetónové stropy - dva systémové druhy vo výrobnom programe, spriahnutý strop z trámov a vložiek.

  • spriahnutý doskový strop z veľkoplošných dosiek PREDOS EN
  • filigranátový a tvárnicový strop PREMADOS EN

V týchto stropoch sa vhodne využíva priestorová priehradová výstuž vyrábaná v našej armovni. Stropný systém PREDOS EN - filigránové dosky sú tenké železobetónové prefabrikované dosky hr. 50 mm, ktoré sa okrem nosnej pozdĺžnej výstuže vystužujú aj rozdeľovacou výstužou a priestorovými priehradovými nosníkmi. Po uložení na definitívne miesto a dobetónovaní vytvoria spriahnutú stropnú konštrukciu.

Rôzne druhy spriahnutých dosiek

Podľa toho, či dosky obsahujú alebo neobsahujú formy pre vytvorenie dutín, sa rozlišujú plné spriahnuté dosky, dutinové spriahnuté dosky.

Táto špecifikácia rozdeľuje rôzne druhy spriahnutých stropných dosiek zhotovených zo stropných dielcov PREDOS®EN, ktoré pôsobia po zatvrdnutí betónu zabetónovaného na mieste monoliticky. Zmonolitnenie je dosiahnuté súdržnosťou medzi stropným dielcom s priehradovými nosníkmi a nadbetonávkou.

Plné spriahnuté dosky

Spriahnuté dosky zhotovené zo železobetónových stropných plochých doskových dielcov s priehradovými nosníkmi, avšak bez foriem pre vytvorenie dutín.

Plné spriahnuté dosky nosné v jednom smere

Spriahnuté dosky nosné v jednom smere môžu v konštrukcií pôsobiť ako prostá doska, spojitá doska prípadne konzola.

Plné spriahnuté dosky nosné vo dvoch smeroch

Spriahnuté dosky nosné vo dvoch smeroch môžu byť líniovo aj lokálne podopreté (bezprievlakové stropné dosky).

Dutinové spriahnuté dosky nosné v jednom smere

Spriahnuté dosky nosné v jednom smere môžu v konštrukcií pôsobiť ako prostá alebo spojitá doska.

Dutinové spriahnuté dosky so zabudovanými formami

Do stropných doskových dielcov s priehradovými nosníkmi sa do čerstvého betónu vkladajú do určeného rastra koše z plastových gúľ.

Dutinové spriahnuté dosky s vkladanými formami na stavbe

Na stropné doskové dielce s priehradovými nosníkmi sa na stavbe podľa výkresu skladby vkladajú a pripevňujú vyľahčujúce formy zo stropných tvárnic ST 20, ST25; UH19, (PREMADOS typ A, typ B) a z polystyrénových tvaroviek.

Dutinové spriahnuté dosky z plastových rúr

Kruhové formy pre vytvorenie dutín spojené výstužou sa môžu vkladať do čerstvého betónu vo výrobni alebo ukotviť o priehradové nosníky na stavbe.

Dutinové spriahnuté dosky nosné vo dvoch smeroch

Spriahnuté dosky nosné vo dvoch smeroch môžu byť líniovo aj lokálne podopreté. Do stropných doskových dielcov s priehradovými nosníkmi sa do čerstvého betónu vkladajú do určeného rastra koše z plastových gúľ.

Nadbetonávka

Betón nadbetonávky má mať triedu najmenej C20/25. Menovitá hrúbka nadbetonávky má byť najmenej 50 mm nad horným povrchom foriem pre vytvorenie dutín.

Ďalšie produkty:

Murovací materiál
Murovací materiál
PREDOS EN
PREDOS EN
PREMACO EN
PREMACO EN
Stropné nosníky
Stropné nosníky